Privacy

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met autobedrijf P de Groot, Kerklaan 39A, 7848AC te Schoonoord (KVK 64691802).

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in deze privacyverklaring uiteen.

Wat is een persoonsgegeven
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres. Maar ook gegevens als uw kenteken of het chassisnummer van uw auto zijn persoonsgegevens, omdat wij ze kunnen herleiden naar u als persoon.

Grondslag van de verwerking
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 6 aan dat er een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens moet zijn. Zonder grondslag mogen er geen persoonsgegevens verwerkt worden. De Algemene verordening gegevensbescherming kent de volgende grondslagen:
  • De uitvoering van een overeenkomst
  • Een wettelijke verplichting
  • Een gerechtvaardigd belang
  • Toestemming
  • Vitaal belang
  • Vervulling van taak van algemeen belang/openbaar gezag

Bij een overeenkomst is de vastlegging van persoonsgegevens toegestaan indien er sprake is van o.a. de koop van een voertuig.

Onder een wettelijke verplichting valt bijvoorbeeld de tenaamstelling van een voertuig of de financiële bewaarplicht van facturen van 7 jaar.

Bij een gerechtvaardigd belang kunnen we denken aan direct marketing, enquêtes en reclame, maar ook aan cameratoezicht (diefstalpreventie).

Toestemming wordt gehanteerd indien er geen andere rechtsgrond van toepassing is.

De verwerking van persoonsgegevens bij vitaal belang speelt wanneer er een ernstig gevaar is voor de gezondheid van de klant of van derden. De vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld volksgezondheid of sociale bescherming) of de uitoefening van openbaar gezag (overheidsinstanties of overheidsorganen) is op ons niet van toepassing.

Doeleinden van gebruik
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 5.1.b aan dat er een doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Er zijn verschillende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Dit is onder andere het geval wanneer u een voertuig bij ons koopt (grondslag overeenkomst).

Omschrijving van de persoonsgegevens Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres.
  • Contractgegevens: klantnummer, kenteken, betalingsgegevens.
  • Andere persoonlijke gegevens: geboortedatum, geslacht.

Kopie identiteitsbewijs
Soms is het noodzakelijk dat wij een kopie identiteitsbewijs aan u vragen. Wij vragen hierbij om uw nadrukkelijke toestemming. Deze gegevens kunnen wij nodig hebben in geval van wettelijke bepalingen, zoals onder andere de Wwft. Wij zullen deze gegevens gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

Cameratoezicht
Ons bedrijf is voorzien van camera's. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van u en uw voertuig, onze medewerkers en onze voertuigen. De camerabeelden worden na 30 dagen verwijderd. We bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder verstrekken wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Wanneer wij uw gegevens verwerken, dan maken wij altijd gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen.

Cookies
Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren.

Uw wettelijke rechten
U mag autobedrijf P de Groot vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u autobdrijf P de Groot verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar autogroothandelpdegroot@hetnet.nl, het contactformulier in te vullen of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0591-546041 of 06-46380703 tijdens de openingstijden. Voor alle bovengenoemde rechten geldt dat we moeten kunnen vaststellen dat het verzoek daadwerkelijk van u komt. Dit kan betekenen dat wij u vragen om naar onze vestiging te komen om u te legitimeren. Dit doen wij omdat wij natuurlijk niet willen dat uw gegevens in de handen van een onbevoegde persoon vallen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schrijf en typfouten voorbehouden
Natuurlijk doen wij ons best om alle informatie zo correct mogelijk op de site te plaatsen, echter zijn schrijf en typfouten voorbehouden. Mocht u schrijf- of typfouten tegenkomen neem dan contact met ons op.